Available courses

Generácia €uro
Ing. Michal Ješš, PhD.

Generácia €uro

Súťaž o menovej politike organizovaná Európskou centrálnou bankou (ECB) spolu s národnými centrálnymi bankami vo viacerých krajinách eurozóny.

Ekonomicko-manažérska olympiáda
Ing. Michal Ješš, PhD.

Ekonomicko-manažérska olympiáda

Víťazi olympiády majú možnosť prijatia na Fakultu manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, nástup však nie je povinnosťou. Žiaci sa môžu prihlásiť na jeden z odborov bakalárskeho štúdia Fakulty manažmentu a ekonomiky UTB v Zlíne (na odbory iných fakúlt sa táto možnosť nevzťahuje). Žiak je povinný ukončiť štvrtý ročník a úspešne zložiť maturitnú skúšku.

Ekonomika (2018 - 2020)
Ing. Michal Ješš, PhD.

Ekonomika (2018 - 2020)

Absolvovanie tohto predmetu Vám umožní získať potrebné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré Vám pomôžu pri základnej orientácii vo fungovaní ekonomického systému spoločnosti. Zároveň budete schopní narábať so základnými ekonomickými kategóriami, pojmami, procesmi a javmi, s ktorými sa stretávate, resp. budete stretávať v každodennom živote:

 • pochopíte fungovanie ekonomiky na mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni,
 • oboznámite sa so stručným vývojom ekonomického myslenia a podmienenosťou ekonomiky,
 • osvojíte si rôzny typy ekonomík a riešenie ekonomických otázkach v nich,
 • získate vedomosti o základných princípoch fungovania trhovej ekonomiky,
 • oboznámite sa s úlohami peňazí v zmiešanej ekonomike,
 • získate vedomosti o základných formách podnikania,
 • získate vedomosti o fungovaní bankového systému,
 • oboznámite sa s ekonomickými funkciami štátu, a
 • pochopíte vzťahy národného hospodárstva a svetovej ekonomiky.


Ekonomika (2019 - 2021)
Ing. Michal Ješš, PhD.

Ekonomika (2019 - 2021)

Absolvovanie tohto predmetu Vám umožní získať potrebné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré Vám pomôžu pri základnej orientácii vo fungovaní ekonomického systému spoločnosti. Zároveň budete schopní narábať so základnými ekonomickými kategóriami, pojmami, procesmi a javmi, s ktorými sa stretávate, resp. budete stretávať v každodennom živote:

 • pochopíte fungovanie ekonomiky na mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni,
 • oboznámite sa so stručným vývojom ekonomického myslenia a podmienenosťou ekonomiky,
 • osvojíte si rôzny typy ekonomík a riešenie ekonomických otázkach v nich,
 • získate vedomosti o základných princípoch fungovania trhovej ekonomiky,
 • oboznámite sa s úlohami peňazí v zmiešanej ekonomike,
 • získate vedomosti o základných formách podnikania,
 • získate vedomosti o fungovaní bankového systému,
 • oboznámite sa s ekonomickými funkciami štátu, a
 • pochopíte vzťahy národného hospodárstva a svetovej ekonomiky.