Available courses

Ekonomika
Ing. Michal Ješš, PhD.

Ekonomika

Absolvovanie tohto predmetu Vám umožní získať potrebné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré Vám pomôžu pri základnej orientácii vo fungovaní ekonomického systému spoločnosti. Zároveň budete schopní narábať so základnými ekonomickými kategóriami, pojmami, procesmi a javmi, s ktorými sa stretávate, resp. budete stretávať v každodennom živote:

  • pochopíte fungovanie ekonomiky na mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni,
  • oboznámite sa so stručným vývojom ekonomického myslenia a podmienenosťou ekonomiky,
  • osvojíte si rôzny typy ekonomík a riešenie ekonomických otázkach v nich,
  • získate vedomosti o základných princípoch fungovania trhovej ekonomiky,
  • oboznámite sa s úlohami peňazí v zmiešanej ekonomike,
  • získate vedomosti o základných formách podnikania,
  • získate vedomosti o fungovaní bankového systému,
  • oboznámite sa s ekonomickými funkciami štátu, a
  • pochopíte vzťahy národného hospodárstva a svetovej ekonomiky.